QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu 15 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về Kinh doanh xăng dầu; Căn cứ Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về Kinh doanh xăng dầu; Căn cứ Công văn 9621 /BCT-TTTN ngày 16/12/2019 […]